Algemene voorwaarden LoveBullets

Artikel 1.         Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, geleverde dienst en overeenkomst tussen LoveBullets, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Art E-Vision B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55128165, hierna te noemen: “LoveBullets”, en een deelnemer waarop LoveBullets deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met LoveBullets, voor de uitvoering waarvan door LoveBullets derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van LoveBullets en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de deelnemer of een andere contractspartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. LoveBullets en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien LoveBullets niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat LoveBullets in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2.         Dienstverlening

 1. LoveBullets is een ontmoetingssite in de breedste zin van het woord. Op de website van LoveBullets kunnen deelnemers op een actieve wijze op zoek gaan naar diverse vriendschappen. Het uiteindelijke doel is dat er voor de deelnemers vriendschappen voor het leven ontstaan.
 2. LoveBullets biedt de deelnemers de mogelijkheid om met andere deelnemers in contact te komen. LoveBullets geeft echter geen garantie op succes of op een vriendschappelijke relatie.
 3. LoveBullets biedt een transparante dienstverlening. De tarieven, en de eventuele verlenging van het lidmaatschap, alsmede de algemene voorwaarden, en de omvang van de dienstverlening, worden op voorhand aan de deelnemer kenbaar gemaakt.
 4. Het staat LoveBullets vrij om aanvullende voorwaarden te stellen aan de deelnemers. Hierbij valt bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, te denken aan een minimale en/of maximale leeftijd, en het afnemen van een betaald lidmaatschap alvorens de deelnemers profielen van andere deelnemers kunnen bekijken en met hen in contact te kunnen treden.
 5. LoveBullets staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens en de verstrekte informatie door de deelnemers. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking aan LoveBullets, voor het gebruik op de website.
 6. LoveBullets is geenszins verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gedragingen van de deelnemers op de website. Ook niet voor de gedragingen van de deelnemers tijdens een persoonlijke afspraak welke tot stand is gekomen via de website van LoveBullets.  

 

Artikel 3.         Beschikbaarheid dienstverlening

 1. Het kan voorkomen dat er onderhoud dient te worden gepleegd aan de website. Bij een eventueel onderhoud aan de website zal LoveBullets dit, indien en voor zover mogelijk, vooraf aankondigen aan de deelnemers. LoveBullets stelt daarbij ten doel om de overlast voor de deelnemers zo veel mogelijk te beperken.
 2. LoveBullets kan niet instaan voor een continue beschikbaarheid van de website en haar diensten.

 

Deelnemers

Artikel 4.         Het gedrag van de deelnemers

 1. De dienstverlening van LoveBullets richt zich op een fatsoenlijke en respectvolle wijze van online ontmoeten. LoveBullets verwacht dan ook van de deelnemers dat zij zich fatsoenlijk gedragen en respect tonen voor en naar elkaar.
 2. Het is de deelnemers niet toegestaan om te handelen in strijd met de wet en/of anderen hiertoe aan te zetten en zich onrechtmatig jegens andere deelnemers en LoveBullets te gedragen.
 3. Naast het bepaalde in de vorige leden is het de deelnemers niet toegestaan om onder andere, doch niet uitsluitend:
 • Racistische of aanstootgevende uitingen te doen, bedreigende taal te gebruiken jegens de deelnemers en LoveBullets;
 • Foto’s en/of beeldmateriaal en/of geluidsmateriaal van minderjarige kinderen te plaatsen;
 • Het profiel niet naar waarheid in te vullen, onrechtmatige teksten, beeldmateriaal en geluidsmateriaal te plaatsen;
 • Meerdere profielen aan te maken per deelnemer;
 • De website van LoveBullets enkel en alleen te gebruiken voor het gericht zoeken en/of aanbieden van erotisch contact met andere deelnemers;
 • Inloggegevens aan derden te geven (inloggegevens zijn strikt persoonlijk);
 • Informatie verkregen van een profiel van een andere deelnemer op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anders te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de andere deelnemer;
 • Schade of hinder aan een andere deelnemer en/of LoveBullets toebrengen;
 • Inbreuk te maken op het intellectuele eigendom van andere deelnemers, LoveBullets, adverteerders, en andere derden, in welke vorm dan ook;
 • Commerciële informatie te verspreiden.
 1. LoveBullets ziet op een strikte naleving van hetgeen in de voorgaande leden is bepaald. Mocht een deelnemer in strijd handelen met hetgeen in de voorgaande leden is bepaald is LoveBullets gerechtigd om het lidmaatschap van de deelnemer per direct op te zeggen, het profiel van de deelnemer aan te passen, dan wel te blokkeren, dan wel in zijn geheel te verwijderen. Aan de deelnemer zal de reden van de opzegging, aanpassing, blokkering en/of verwijdering te kennen worden gegeven. Eventueel betaalde lidmaatschapsgelden over perioden gelegen in de toekomst zullen aan de deelnemer worden terugbetaald. Mocht LoveBullets schade leiden doordat de deelnemer in strijd heeft gehandeld/handelt met hetgeen in de voorgaande leden is bepaald, dient de deelnemer deze schade volledig aan LoveBullets te vergoeden.
 2. Voor een strikte naleving van hetgeen in de voorgaande leden is bepaald kan het noodzakelijk zijn dat LoveBullets de door de deelnemer aangeleverde gegevens en het gedrag van de deelnemer controleert. LoveBullets zal hiertoe slechts overgaan indien en voor zover daar gerede aanleiding toe bestaat. De deelnemer zal de controle van de gegevens en het gedrag accepteren en zijn medewerking verlenen.

 

Artikel 5.         Klachten over de deelnemers

 1. Indien blijkt dat een deelnemer zich onfatsoenlijk en/of respectloos gedraagt en/of onrechtmatig handelt, handelt in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, in strijd met de regels zoals die in het maatschappelijk verkeer worden geacht te zijn bepaald en in strijd met enige wet- en/of regelgeving, zal LoveBullets hiertegen stappen ondernemen. Indien een deelnemer bemerkt dat een andere deelnemer in strijd met het voorgaande handelt kan de deelnemer hierover een klacht indienen bij LoveBullets.
 2. LoveBullets zal een klacht over een deelnemer onderzoeken en indien noodzakelijk maatregelen treffen tegen deze deelnemer.
 3. LoveBullets heeft de inspanningsverplichting om profielen van deelnemers die strijdig zijn met de waarheid, misleidend zijn, of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere deelnemers en/of LoveBullets, te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
 4. LoveBullets kan geen garanties geven over de juistheid van de profielen van de deelnemers. Misleiding kan altijd plaatsvinden. Deelnemers dienen hierop verdacht te zijn.

 

Artikel 6.         Klachtenregeling

 1. Voor het afhandelen van een klacht beschikt LoveBullets over een klachtenprocedure. Elke klacht zal overeenkomstig deze klachtenprocedure worden behandeld.
 2. Op de website van LoveBullets kan de deelnemer meer informatie vinden over de klachtenprocedure.
 3. Indien en voor zover een deelnemer een klacht heeft over een andere deelnemer of over de dienstverlening van LoveBullets, dient de deelnemer deze klacht binnen een redelijke termijn, schriftelijk en met een voldoende onderbouwing, bij LoveBullets in te dienen. Onder een redelijke termijn moet worden verstaan: binnen eenentwintig dagen na bekendwording met de klacht.
 4. Na indiening van de klacht stelt LoveBullets zich ten doel om binnen eenentwintig dagen, na datum ontvangst van de klacht, de klacht in behandeling te hebben genomen, dan wel op de klacht te hebben gereageerd. Het kan voorkomen dat er voor een goede behandeling van de klacht meer tijd nodig is. LoveBullets zal de deelnemer/klager in voorkomend geval van de langere termijn op de hoogte stellen.
 5. Na het indienen van een klacht door een deelnemer, dient de deelnemer LoveBullets ten minste een termijn van 30 dagen te gunnen, om de klacht in onderling overleg op te lossen. De deelnemer dient zich gedurende deze 30 dagen te onthouden van het nemen van verdere rechtsmaatregelen.

 

De overeenkomst

Artikel 7.         Aanbod en aanvaarding

 1. De overeenkomst tussen LoveBullets en de deelnemer komt tot stand door een aanbod en aanvaarding daarvan.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van LoveBullets zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien dienstverlening waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 3. LoveBullets kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is LoveBullets daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LoveBullets anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 7. Indien de deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LoveBullets onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 8. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft LoveBullets passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de deelnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 9. LoveBullets kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien LoveBullets op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een inschrijving te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 10. LoveBullets zal uiterlijk bij levering de dienst aan de deelnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de deelnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de deelnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • De informatie over bestaande service na aangaan van het lidmaatschap;
 • De prijs met inbegrip van alle belastingen van de dienstverlening; de wijze van betaling en uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 8.         Contractduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen LoveBullets en de deelnemer wordt aangegaan voor de duur die wordt bepaald door de deelnemer.
 2. Is voor de voltooiing van een dienst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de deelnemer LoveBullets derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. LoveBullets dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Indien LoveBullets gegevens behoeft van de deelnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de deelnemer deze juist en volledig aan LoveBullets ter beschikking heeft gesteld.
 4. LoveBullets heeft het recht bepaalde diensten te laten verrichten door derden.
 5. LoveBullets is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit  te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de deelnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LoveBullets zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De deelnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is LoveBullets gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen LoveBullets bevoegde persoon en de deelnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van LoveBullets op en is voor de deelnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
 8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LoveBullets een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te leveren diensten.
 9. Indien de deelnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens LoveBullets gehouden is, dan is de deelnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van LoveBullets daardoor direct of indirect ontstaan.
 10. Indien LoveBullets met de deelnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is LoveBullets niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de deelnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 11. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de deelnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij LoveBullets alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op LoveBullets rustende verplichting ingevolge de wet.

 

Artikel 9.         Opzegging en herroeping van de overeenkomst

 1. Het lidmaatschap kan worden aangegaan voor een maand, drie maanden of een jaar. Van een stilzwijgende verlenging is geen sprake. Het lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de bepaalde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal een maand. Bij verlening van het jaarlijkse lidmaatschap met een volgend jaar is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd is, na een jaar lidmaatschap, maandelijks opzegbaar.
 2. Het lidmaatschap wordt door de deelnemer zelf verlengd en/of aangegaan.
 3. Opzegging geschied door verloop van de periode. LoveBullets zal de opzegging/stopzetting of verzoek voor het verwijderen van het profiel uit de database per e-mail aan de deelnemer bevestigen. Daarvoor gebruikt LoveBullets het e-mailadres dat de deelnemer zelf heeft aangegeven/aangemeld/aan het profiel heeft gekoppeld.
 4. LoveBullets zal op verzoek van de deelnemer het profiel van de deelnemer zo spoedig mogelijk deactiveren, indien en voor zover de deelnemer hierom verzoekt. Een verzoek tot deactiveren kan losstaan van een opzegging. Bij een deactivering is de deelnemer de lidmaatschapsgelden over de restanttermijn, tot aan de officiële opzegging of tot aan de afloop van het lidmaatschap, verschuldigd.
 5. 14 dagen retourrecht
  De deelnemer, handelend als consument, komt consumentenbescherming toe. Voor overeenkomsten gesloten op afstand, zoals via de website van LoveBullets, betekent dit dat de deelnemer het recht heeft om binnen 14 dagen na het aangaan van het lidmaatschap, het lidmaatschap kosteloos te herroepen. De bedenktijd van 14 dagen gaat in op de dag die volgt op het aangaan van het lidmaatschap/het sluiten van de overeenkomst. LoveBullets mag de deelnemer vragen naar de reden van de herroeping, de deelnemer hoeft de reden van de herroeping echter niet te vermelden.
 6. Aan de deelnemer wordt uitdrukkelijke toestemming gevraagd om de dienstverlening met directe ingang te laten starten, en niet de herroepingstermijn af te wachten.
 7. Indien en voor zover de deelnemer het lidmaatschap herroept, maar de deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening van LoveBullets, dient de deelnemer een redelijke vergoeding te betalen voor de gebruikgemaakte dienstverlening. Bij het vaststellen van een redelijke vergoeding wordt aansluiting gezocht bij de kosten van een week-lidmaatschap.
 8. Na de inschrijving zal de dienstverlening per direct starten. Indien de deelnemer binnen twee weken het lidmaatschap herroept, heeft de deelnemer twee weken gebruik gemaakt/kunnen maken van de dienstverlening. Voor deze twee weken geleverde dienstverlening dient de deelnemer aan LoveBullets te betalen. Mocht de consument wensen dat de dienstverlening pas ingaat na de herroepingstermijn van 14 dagen, dient de consument dat uitdrukkelijk aan te geven bij de inschrijving.
 9. Indien en voor zover de deelnemer gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, meldt de deelnemer dit binnen de bedenktijd op ondubbelzinnige wijze aan LoveBullets. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de deelnemer.
 10. Indien en voor zover de deelnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 11. LoveBullets stuurt aan de deelnemer die gebruik maakt van het herroepingsrecht onverwijld een ontvangstbevestiging van de herroeping.
 12. LoveBullets vergoedt onverwijld, indien en voor zover de deelnemer nog geen gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening, alle betalingen van de deelnemer.   

 

Artikel 10.       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. LoveBullets is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • De deelnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • Na het sluiten van de overeenkomst LoveBullets ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de deelnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • De deelnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Indien door de vertraging aan de zijde van de deelnemer niet langer van LoveBullets kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is LoveBullets gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 1. Voorts is LoveBullets bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van LoveBullets kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LoveBullets op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien LoveBullets de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Indien LoveBullets tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan de deelnemer toerekenbaar is, is LoveBullets gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 5. Indien de Deelnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is LoveBullets gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de deelnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de deelnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de deelnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het LoveBullets vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van LoveBullets op de deelnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 7. Indien de deelnemer een (aangevraagde) inschrijving geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor gereedgemaakte zaken voor het uitvoeren van de dienst, vermeerdert met de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de deelnemer in rekening worden gebracht.

 

Overmacht
Artikel 11.       Overmacht

 1. LoveBullets is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de deelnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop LoveBullets geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LoveBullets niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LoveBullets of van derden daaronder begrepen. LoveBullets heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LoveBullets zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. LoveBullets kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover LoveBullets ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is LoveBullets gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De deelnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Betaling
Artikel 12.       Betaling en incassokosten

 1.  Mannen en vrouwen betalen afhankelijk van het soort lidmaatschap, de bedragen variëren en zijn afhankelijk van de duur van het lidmaatschap. De bedragen voor de lidmaatschap per jaar dienen ineens via IDEAL te worden betaald. De bedragen van de verschillende soorten lidmaatschappen staan overzichtelijk weergegeven op de website van LoveBullets.
 2. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LoveBullets aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door LoveBullets aangegeven. LoveBullets is gerechtigd om periodiek te factureren.
 3. De deelnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LoveBullets te melden.
 4. Indien en voor zover de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de deelnemer, nadat hij door LoveBullets is gewezen op de te late betaling en LoveBullets de deelnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14dagen termijn, van rechtswege in verzuim. De deelnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Indien en voor zover de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal de deelnemer de tot de website worden ontzegd.  
 6. LoveBullets heeft het recht de door deelnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 7. LoveBullets kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Deelnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. LoveBullets kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 8. De deelnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan LoveBullets verschuldigde.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De deelnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 10. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Indien LoveBullets echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de deelnemer worden verhaald. De deelnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Aansprakelijkheid
Artikel 13.       Aansprakelijkheid

 1. Indien LoveBullets aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. LoveBullets is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LoveBullets is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien LoveBullets aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LoveBullets beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de te leveren/geleverde dienst, althans tot dat gedeelte van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van LoveBullets is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. LoveBullets is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van LoveBullets aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan LoveBullets toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de deelnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. LoveBullets is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van LoveBullets of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. De deelnemer is jegens LoveBullets aansprakelijk voor de gehele schade die LoveBullets leidt als een gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de deelnemer, onrechtmatige handelingen/gedragingen van de deelnemer en bij overtreding van hetgeen in deze algemene voorwaarden, meer in het bijzonder doch niet uitsluitend, in de artikelen 4 en 5 van deze algemene voorwaarden, is bepaald.


Artikel 14.       Vrijwaring

 1. De Deelnemer en iedere andere contractspartij vrijwaart LoveBullets voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan LoveBullets toerekenbaar is.
 2. Indien LoveBullets uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de deelnemer/contractspartij gehouden LoveBullets zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de deelnemer/contractspartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is LoveBullets, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van LoveBullets en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de deelnemer/contractspartij.


Intellectuele eigendom
Artikel 15.       Intellectuele eigendom

 1. LoveBullets behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. LoveBullets heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de deelnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Rechtskeuze en vindplaats
Artikel 16.       Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LoveBullets partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van LoveBullets is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft LoveBullets het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.Artikel 17.       Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met LoveBullets.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Website Security Test